KVKK AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu:

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

TELEFON

0 216 784 51 05

E-POSTA

info@multeciler.org.tr

WEB ADRESİ

multeciler.org.tr

ADRES

Turgut Reis Mahallesi, Fatih Bulvarı, No: 306 Sultanbeyli / İstanbul

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kişisel verileri dernek faaliyetleri kapsamında mevzuat tarafından kendisine verilen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işler.

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği veri sorumlusu sıfatıyla toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK ve diğer mevzuata uygun olarak kaydetme, depolama, muhafaza etme, yeniden düzenleme, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşma, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi ve yurt dışı üçüncü kişilere aktarma, devretme, sınıflandırma ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleme hak ve yetkisine sahiptir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel veriler; dernek faaliyetlerini fonlayan kurum ve kuruluşlara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara hukuki yükümlülükler ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla ve faaliyetlerimizin eksiksiz yürütülmesini sağlamak için, dermek faaliyetlerini fonlayan kişi ve kuruluşlar, dernek personeli, derneğin yetkilendirdiği kişiler, çevrim içi hizmetler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca veri tutma limitlerini belirlerken birincil öncelikte yasal yükümlülükleri dikkate alır. Kanunların ve diğer mevzuatın doğrudan veya dolaylı olarak bir limit belirlenmediği durumlarda kişisel veriler, işlendikleri makul ve yasal amaç ile uyumlu bir limit belirlenerek saklanmaktadır. Süre sonunda veya işlemeye konu sebebin ortadan kalkması halinde ilgili veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.  maddesi uyarınca Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne başvurarak; 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi açık ve anlaşılır bir şekilde multeciler.org.tr adresinde bildirilen iletişim kanalları üzerinden dijital ortamda veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla Turgut Reis Mahallesi, Fatih Bulvarı, No: 306 Sultanbeyli / İstanbul adresine teslim edebilirsiniz. Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

Kişisel Verilere İlişkin Talep ve Başvuru Formu

    *** Yıldızlı alanların doldurulması zorunludur.