HUKUKİ DANIŞMANLIK BİRİMİ

Hukuki Danışmanlık ve Dosya Takibi
Mülteciler Derneği Hukuk Biriminde, mültecilere ve sığınmacılara hukuki danışmanlık, yönlendirme ve vaka takibi hizmeti verilebildiği gibi; hassas durumda olan bazı danışanların da adalete erişim süreçlerinde yanlarında olunarak onlara destek vermektedirler. Birimimizdeki tüm hizmetler eşitlik ve gizlilik ilkesi altında yürütüldüğü gibi, bedelsiz olarak sunulmaktadır.

Vaka Takibi ve Yönlendirme
Danışanların talepleri doğrultusunda, derneğimizin hizmet sınırını aşan konuları, ilgili olaya hakim başka bir kuruma yada kuruluşa dış yönlendirme yapılabildiği gibi, hizmet alanlarımız içinde kalan durumlarda da halihazırda dernek içi yönlendirme yapılmaktadır. Danışanların büyük bir kısmını, cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlar ile zorla ve geleneksel yöntemlerle evlendirilen kız çocukları oluşturmaktadır. Bu sıralamayı yalnız ebeveyn, engelli, yaşlı ve fiziksel şiddet mağduru kişiler takip etmektedir.

Uluslararası Koruma ve Mülteci Hukuku
Danışılan konular Özel Hukuka ilişkin olarak yoğunluk sırasıyla, Aile Hukuku, İş Hukuku, Kira Hukuku ve Ceza Hukuku problemleri olduğu gibi; Türkiye sınırları içerisinde yada dışındaki sığınmacı yada sığınma talep eden kişilerin Uluslararası Koruma ve Mülteci Hukuku sorunları önde gelmektedir. Hukuk Biriminde yararlanıcıların kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri için tercüman desteği de verilmektedir.

Hukuk Birimi derneğimizin 5. katında hizmet vermektedir.

EMSAL KARARLAR

Etkili başvuru hakkı, Kötü muamele yasağı, Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, Yaşam hakkı, İdari gözetim ve Sınır dışı edilme ile ilgili emsal kararlar

anayasa-mahkemesi-emsal-kararlar-1

Emsal Kararlar 1

Örnek emsal kararlar

anayasa-mahkemesi-emsal-kararlar-2

Emsal Kararlar 2

Örnek emsal kararlar

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ceza Hukuku ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

En kısa sürede ilgili polis merkezine, emniyet müdürlüğüne veyahut savcılık birimine başvurarak kayıp/çalıntı tutanağı tutulmasını talep etmelisiniz. Aynı zamanda herhangi bir ulusal gazeteye kayıp/zayi ilanı vermeniz gerekmektedir. Sonrasında ilgili tutanak ile kayıp ilanı il göç idaresi müdürlüğüne sunulmalıdır.

Türk Ceza Kanunu’na göre ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Türkiye’de bulunduğunuz süre içerisinde ülkedeki kanunlara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Kanunlara uymadığınız takdirde hakkınızda gerekli adli işlemler başlatılır.

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl(2) veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar.

Uzlaştırma, ceza yargılamasının herhangi bir aşamasında Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilen bir tarafsız uzlaştırmacının arabuluculuğuyla aradaki uyuşmazlık konusunun çözümlenmesi için suçun mağduru ile failinin iletişim kurduğu süreçtir. Uzlaştırma ancak Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan ilgili birtakım suçlarda mümkündür. Soruşturma aşamasında kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğu sonucuna varılan bir suç uzlaştırmaya tabi ise ise savcılık tarafından uzlaştırma bürosuna gönderilir. Uzlaşma sağlanmazsa iddianame düzenlenerek kamu davası açılır; uzlaşma sağlanırsa ve uzlaşma konusu yükümlülük yerine getirilirse, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Mahkeme aşamasında uzlaşma sağlanmazsa mahkeme yargılamaya kaldığı yerden devam eder; uzlaşma sağlanırsa ve uzlaşma konusu yükümlülük yerine getirilirse, ceza davasının düşmesine karar verilir.

E-devlet sistemi üzerinden UYAP vatandaş portal girişi kullanılarak veyahut davanın görüldüğü mahkeme kaleminden dosya incelenmesi talep edilerek hakkınızda açılan ceza dava dosyasının içerisindeki belge ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

Cumhuriyet savcısı soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma yani mahkemece yapılacak yargılama olanağının bulunmaması hallerinde kovuşturmaya yer olmadığı yani uygulamadaki adı ile takipsizlik kararı verilir. Takipsizlik kararı taraflara tebliğ edilir. Tebliğden itibaren takipsizlik kararına 15 gün içerisinde itiraz edilebilir. Hakkında takipsizlik kararı verilen şüphelinin ceza mahkemesinde yargılaması yapılmaz.

Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında ceza davası açmak üzere bir iddianame düzenler. İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır. İddianame hakkında dava açılan sanığa tebliğ edilir.

Türk Ceza Kanunu’na göre suçun mağduru veya suçtan zarar gören bir kişi şikayete tabi suçlarda 6 ay içerisinde şikayet hakkını; şikayete tabi olmayan suçlarda ise süre sınır olmaksızın ihbar hakkını kullanabilir. Şikayet hakkı, polis, jandarma veya savcılığa beyanda bulunup müşteki ifade tutanağı düzenlenmesiyle kullanılabileceği gibi, savcılığa yazılı bir şikayet dilekçesi verilerek de yapılabilir.

Şüpheli veya sanık, avukat tutabilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde tarafına kendisini savunması adına bir avukat görevlendirilir. Avukatı bulunmayan şüpheli veya sanık, çocuk ise ya da kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın tarafına bir avukat görevlendirilir. Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yargılaması yapılan kişilere de istemi aranmaksızın bir avukat görevlendirilir.

Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları bildirilir. Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilir.

Tüketici Hakları ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Satın alınan malın ayıplı olması durumunda tüketicinin 4 tane seçimlik hakkı bulunmaktadır:

  • Malı iade ederek ödediği bedeli geri alma hakkı
  • Ayıp oranında bedel indirimi hakkı
  • Malın ücretsiz onarımını isteme hakkı
  • Ayıpsız bir malla değişimi hakkı


Tüketici, bu haklardan dilediğini kullanabilir. Malın tüketiciye teslim edilmesinden itibaren tüketici, iki yıl içinde bu haklarından birini kullanmalıdır. Satıcı tüketicinin talebini yerine getirmek zorundadır.

Satıcının ayıplı mala ilişkin seçimlik hakları kullanılmasını kabul etmemesi durumunda, ürünün değerine göre tüketici, hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine başvurarak haklarını kullanabilir.

Hayır, herhangi bir bedel ödemeden aboneliğinizi sona erdirebilirsiniz. Sözleşmeli aboneliklerde, tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve sözleşme konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının imkansız olması durumunda,
tüketici herhangi bir bedel ödemeksizin aboneliğini süresinden önce sona erdirebilir.

Tüketicinin bilgisi olmadan adına hat açılması suçtur. En yakın adliyeye gidilerek Savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekir.

Tüketicinin ürün değişim hakkı bulunsa da mağazadan görerek alınan ürünlerde satıcının iadeyi kabul etmeme hakkı vardır.

Alınan malın ayıplı olması durumunda ise tüketicinin malı iade ederek bedeli geri alma, ayıp oranında üründe indirim isteme, aynı malın ayıpsız olanıyla değiştirilmesini isteme veya malın ücretsiz onarımını isteme hakları vardır.

Tüketici 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir ek ücret ödemeksizin cayma hakkını kullanarak ürünü iade edebilir ve parasını geri alabilir.

Tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir. Değeri 11.330 TL* (2021 yılı için) altında olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu değerin üzerinde olan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesine başvurabilirsiniz.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinde bulunan Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılabilir.

Tüketici hakem heyetine elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet sistemi üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile başvuru yapılabilir. Başvuru ücretsizdir.

Tüketici hakem heyeti kararları tarafları bağlar ve eğer satıcı ilgili karara uymazsa icra takibi başlatılabilir.

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz edilebilir.

ALO 175 Tüketici Bilgilendirme hattından bilgi alabilirsiniz.