ÇOCUK REFAHI HİZMETLERİ BİRİMİ

Çocuk Refahı Hizmetleri Birimi, temelde 3 alanda faaliyet göstermektedir. Bu alanlar: çocuk ihmali, çocuk istismarı ve sosyal ve ekonomik destektir.

Çocuk Refahı Hizmetleri  Biriminde Mülteciler Derneği’nin 2016 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü – Sultanbeyli Sosyal Hizmet Merkezi ile imzalamış olduğu protokol sonucunda Çocuk Refahı Hizmetleri Birimi  çalışanlarına verilen imza yetkisi ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında faaliyet gösterilmektedir.

Çocuk Koruma Biriminde çocuk ihmali ve istismarı ile doğrudan ve dolaylı olarak çalışmalar yürütülmektedir. Sultanbeyli sınırları içerisinde danışmanlık tedbiri, eğitim tedbiri,  sağlık tedbiri, bakım tedbiri ve sosyal ve ekonomik destek; Sultanbeyli dışında ise danışmanlık desteği, ihbar, yönlendirme ve bilgilendirme gibi direkt müdahalelerde bulunmanın yanında tüm müracaatçı kitlesine hitaben koruyucu, önleyici, destekleyici, rehberlik ve rehabilite edici  faaliyetlerin sunulmaktadır.

Çocuk Refahı Birimi İlkeleri:

Esas ve Değerler:

Mülteciler Derneği, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, Türk Medeni Kanununu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununu ve çocuk hakları konusundaki diğer mevzuat belgelerini tanır ve çalışmalarında bu belgelerde belirtilen değerleri benimser.

Mülteciler Derneği, çalışmalarını aşağıda belirtilen esaslara dayandırır:

Çocuklara biyo-psiko-sosyal olarak zarar verebilecek her türlü faaliyete ve bu zararın oluşmasına neden olabilecek her türlü malzemenin kullanılmasına veya bulundurulmasına karşıdır; çocuklar için risk doğuracak hiçbir kişi veya olguya müsamaha göstermez.

Mülteciler Derneği, çocukların korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için doğrudan faaliyet göstermekle beraber bu alanda ve bu amaçla yapılan her türlü faaliyeti destekler ve daha iyisi için çabalar.

Çocuğun yüksek yararı ilkesi gözetilerek çocuğu doğrudan etkileyecek olan karar ve süreçlerde çocuğun katılımını sağlamayı hedefler.

Mülteciler Derneği Çocuğu doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen karar ve süreçlerde çocuğun temel haklarına ve ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için savunuculuk yapar.

Yapılan çalışmalardan elde edilen veriler analiz edilerek en fazla oluşma ihtimali olan sorunlara yönelik eğitim, seminer, atölye çalışmaları; gerekli kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek çevre düzenlenmesinin veya farklı önlemlerin alınması için bilgilendirmeler yapar.