İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

Mülteciler Derneği’nde İnsan Kaynakları departmanı; kurum politikaları, işe alım süreçleri (ilan verilmesi, mülakat vb.), özlük dosyalarının hazırlanması, personelin kullandığı iznin takip edilmesi ve yönetimi, işten çıkış işlemleri, kurum içi görüşmeler, iyileştirmeler, kurum içi yönetmeliklerin ve prosedürlerin uygulanmasını ve sürdürebilirliğini sağlamak gibi görevleri üstlenmektedir.

TEMEL İLKELERİMİZ

İnsan Kaynakları Politikamızın Temel İlkeleri:
Kurumumuzun faaliyetlerini en etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması süreçleri ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamaya koymak
Çalışanlarımızın işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve kurum yararına sonuçlarını değerlendirmek

Çalışanların kendi çalışma çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlamak adına performans yönetim sistemini geliştirmek, etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak

Çalışanların kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendilerini bulundukları konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyacak bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve hayata geçirmek,

Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiye dayalı iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak

Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm paydaşlarımızın (çalışanlar, partnerler, tedarikçiler, toplum) yaratıcılıklarından yararlanarak, hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşme sağlayacak, kuruma, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek,
Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüş alarak yapılacak uygulamalara yön vermek,
Çalışanların sosyo-kültürel gereksinimlerini belirleyip karşılayarak “Kurum Kültürü ve Bilincinin” oluşmasını sağlamaya destek olmak,
Strateji planlaması sürecinde kısa vadeli çözümlere odaklanmak yerine daha uzun vadeli değer yaratmak, bu amaçla hedef belirlemede sosyo-ekonomik boyutları değerlendirme bilincini yaygınlaştırmak
Çalışanların etik ilkeleri benimsemesini sağlamak, amaç; çalışanlar, 3. kişiler ve işveren arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir. Bu kapsamda tüm çalışanlara işyeri davranış kuralları, cinsel istismar ve taciz politikası, çıkar çatışması ve çocukları koruma politikası ile ilgili eğitimler vermektir.

Personel Politikasının Dayandığı

TEMEL ESASLAR

İşin özelliklerine ve iş ortamına uygun nitelikteki personelin seçimi ve görevlendirilmesini sağlamak,

Personele yeteneklerine göre yetişme ve gelişme olanakları sağlamak,

İnsana ve çevreye saygı, çalışanların mutluluğu, güvenilirlik değerlerini ön planda tutan ve bu değerleri benimseyen çalışanlarıyla yola devam etmek,

Personelin özlük işlerine ilişkin haklarının uygulanmasını sağlamak,

Personeli kendisini ilgilendiren konularda haberdar etmek, görüş ve düşüncelerini üst kademelere kolaylıkla iletmelerinde aracılık yapmak.

Mülteciler Derneği

Açık Pozisyonlar

Açık pozisyonlardan birine başvuru yapmak için İş Başvuru Formunu kullanabilir ya da özgeçmişinizi ik@multeciler.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Mailin KONU kısmına başvurmak istediğiniz pozisyonu yazmayı unutmayınız. CVnizi link olarak değil .doc ya da .pdf formatında gönderiniz.

Yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara geri dönüş yapılmaktadır.