TOPLUM TEMELLİ KORUMA BİRİMİ

Toplum Temelli Koruma Nedir?
Toplum temelli koruma, dernek çatısı altında yürütülen tüm faaliyet alanları için bireysel kapasiteyi, temsiliyeti, hakları ve insanlık onurunu temel alarak farklı topluluklarla iş birliği içerisinde olma anlamını taşımaktadır. Farklı kitlelerin dayanıklılıkları, yeterlilik alanları ve kaynakları tespit edilerek tüm bunların onların kapasitelerini geliştirmek üzere kullanılması sürecidir. Bu süreci etkili bir şekilde planlamak, organize etmek, yürütmek ve sürdürmek içinse politik yapıyı, hassasiyet durumlarını, cinsiyet rollerini, toplumsal yapıyı, koruma riskleri ve önceliklerini belirlemek önem taşımaktadır.

Bu temelde toplulukların mevcut kapasitesini güçlendirmek ve gönüllü katılımı teşvik etmek üzere güven tesis edecek bir katılım ortamı sağlayarak iki yönlü iletişimi geliştirecek faaliyetler yürütülmektedir. Geliştirilmiş olan topluluk ağları, mülteciler arası destek grupları, komisyonları ve mültecilerin önderlik ettiği topluluk temelli aktiviteler toplulukların korunup desteklenmesine ve ev sahibi toplumla sosyal uyumun güçlendirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.

Sonuçta, toplum temelli yaklaşım toplulukların sosyal problemlerini dışardan destek alma gereksinimi duymadan çözümleyebilmelerine ve bu konuda sorumluluk alabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Amaçlarımız;

  • Bireyin onuru ve öz saygısını desteklemek
  • Tüm aktörlerin iş birliği içerisinde çalışma mekanizmalarını güçlendirerek toplum içerisindeki tüm bireylerin insan haklarına erişimini kolaylaştırmak

TEMEL PRENSİPLERİMİZ

Neden Hak ve Toplum Temelli Yaklaşım?

Bireylerin ve toplulukların kapasitelerini ve özerkliğini desteklemek ve güçlendirmek,

Haklara saygıyı ve kurumsal yapı içerisinde hesap verebilirliği teşvik etmek,

Yaş, cinsiyet ve çeşitlilik odaklı yaklaşımların yaygınlaştırılmasını desteklemek,

Kurumun kapasite ve verimliliğini artırmak,

Sürdürülebilir çözüm ve yöntemler geliştirmek için hak ve toplum temelli yaklaşımın savunucusuyuz.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Dayanışma Grupları:

Mültecilerin ulusal ve uluslararası gündemdeki olaylar karşısında duygu ve düşüncelerini ifade edebildikleri, yaşadıkları sorunları tespit edip çözüm önerisi geliştirebildikleri, Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin faaliyetlerini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik öneri ve görüşlerde bulunabildikleri, doğru bilginin kendi kanalları vasıtası ile yaygınlaştırılmasını destekleyen, bilgi ve beceri sahibi oldukları alanları belirleyerek çalışma alanlarına bu bilgi birikimini aktarmalarını teşvik eden ve tüm bunların sürdürülebilirliğini amaçlayan bir dayanışma grubudur.

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)’nin ilk maddesi siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel ve diğer alanlarda kadın ve erkek eşitliğine dayanan insan haklarının tüm kadınlara tanınmasını vurgulamaktadır. Bizler inanıyoruz ki, insanlar eşit, sürdürülebilir ve istikrarlı bir dünyada tüm insanların refahını artırmayı hedefleyen çok yönlü yaklaşımları benimsedikleri sürece demokratik bir toplum olarak var olabilecektir. Bunun bilinciyle mülteci topluluklarda eğitim, çalışma hayatı, ev içi emeğin paylaşımı, cinsel sağlık korunması ve sömürünün önlenmesi ile karar verme mekanizmalarına dahil olmada hak ihlallerinin önündeki engelleri tespit etmek, topluluk içerisinde farkındalığı güçlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bu alanda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu ağın bir parçası olmak isteyen tüm mülteci katılımcılarımızı ilgili çalışmalar kapsamında açılmış olan kayıt formunu doldurmaya davet ediyoruz.

Ailede özel gereksinimli çocuğun varlığı tüm aile bireyleri için duygusal bir yük, stres verici bir yaşam deneyimi ve sürekli başa çıkma tepkileri gerektiren bir stresör olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada ebeveynler belli bir süre şok, reddetme, öfke, depresyon, suçluluk ve utanç duyguları hissedebilmekte ve yaşadıkları yoğun kaygı ve yalnızlık hissine rağmen yaşam tarzlarını yeniden şekillendirme ihtiyacı duymaktadır. Fakat bilinmelidir ki sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi ailenin duygusal durumunu olumlu yönde güçlendirmekte ve özel gereksinimli çocuk için daha sağlıklı bir aile ortamı sunulmasına fırsat tanımaktadır. Geliştirilen bu destek ağıyla bireylerin ihtiyaç duyduğu bakımverme bilgilerine erişmelerini, çocuklarının haklarına ulaşmaları noktasında farkındalıklarını arttırmayı ve dahil oldukları sosyal ortamla birlikte iyilik hallerini güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Bu ağın bir parçası olmak isteyen tüm mülteci katılımcılarımızı ilgili çalışmalar kapsamında açılmış olan kayıt formunu doldurmaya davet ediyoruz.

15-25 yaş arasındaki mülteci gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak üzere gönüllü katılımla kimlik, sosyal gelişim, akademik ve mesleki kariyer alanlarında bilgi ve fikir paylaşımında bulundukları, birbirlerini desteklemelerini hedefleyen bir çeşit mentörlük ve akran dayanışma platformudur. Bu platformda genç mülteciler arasında güven inşa etmeyi, rol model sağlamayı, yeni deneyimler yaşamayı ve kimlik kazanımı ile aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan oturumlar gerçekleştirilmektedir. Bu ağın bir parçası olmak isteyen tüm mülteci katılımcılarımızı ilgili çalışmalar kapsamında açılmış olan kayıt formunu doldurmaya davet ediyoruz.

10-14 yaş arasındaki mülteci çocukların bireysel yaşantılarına ve toplumsal unsurlara daha eleştirel bir perspektiften bakmalarını desteklemek, öz güvenlerini ve kendini ifade etme becerilerini arttırmak, çocukların hakları, ihtiyaçları ve sorumluluklarına dair talep ve farkındalıklarını artırarak ifade özgürlüklerini desteklemek, demokratik katılım bilinciyle çocukların bilimsel düşünme ve uygulama becerilerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu ağın bir parçası olmak isteyen tüm mülteci katılımcılarımızı ilgili çalışmalar kapsamında açılmış olan kayıt formunu doldurmaya davet ediyoruz.

Kadına şiddet gerek dünya çapında gerekse ülkemizde sıklıkla gündeme gelen bir konudur. Fakat şiddetin hiçbir türü meşru kılınmayacağı gibi şiddete karşı hak temelli bir yaklaşım benimsemek ve bunu yaygınlaştırmak temel hedefimiz olmalıdır. Bizler de toplumsal norm ve kalıp yargılar dışında daha eşit ve adil bir dünyanın savunucusu olarak şiddete maruz kalmış kadınların yaşadıkları şiddetle mücadele ederken ihtiyaç duydukları dayanışmaya erişimlerini destekleyen ve bunu yaparken katılımcının öncelikli güvenlik ve gizliliğini temel alan kapalı bir yaşantı grubu oluşturmanın bireyin güçlendirilmesinde önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bu ağın bir parçası olmak isteyen tüm mülteci katılımcılarımızı ilgili çalışmalar kapsamında açılmış olan kayıt formunu doldurmaya davet ediyoruz.

Yaşlılık dönemi bireylerde benlik bütünlüğü karşısında umutsuzluk olgularını barındıran ve bireyin yaşamdan doyumunu ve sosyal ilişkilerini etkileyen bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde bireyler sahip oldukları ve olamadıkları hakkında içsel sorgulamalar yaşamakta, bedensel çökkünlükle birlikte sosyal ilişkilerden soyutlanmakta ve yalnızlaşmaktadır. Fakat insanın sosyal bir varlık olduğu bilinciyle yaş almış bireyler arasında da bu ilişkinin sürdürülmesini desteklemenin, katılımcıların edindikleri bilgi ve tecrübelerine dair konuşma ve akranları ile buluşma imkanı yaratmanın yaşamsal doyumun güçlendirilmesinde büyük etkiye sahip olacağına inanmaktayız. Bu ağın bir parçası olmak isteyen tüm mülteci katılımcılarımızı ilgili çalışmalar kapsamında açılmış olan kayıt formunu doldurmaya davet ediyoruz.

Bilgilendirme ve Farkındalık Faaliyetleri:

Temel koruma alanlarında mültecilerin haklara erişim yolları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve edindikleri bilgi ve tecrübeleri kendi kanalları vasıtasıyla yaygınlaştırmalarını destekleyen farkındalık oturumlarıdır.

Mültecilik, göç, insani yardım ve insan hakları alanında önemli kabul edilen günlerde katılımcılarla birlikte yürütülen sosyal uyum odaklı farkındalık çalışmalarıdır.

Saha Araştırmaları:

Toplum temelli koruma çalışmaları kapsamında yürütülen ihtiyaç analizi çalışmaları, odak grup görüşmeleri ve paydaş buluşmalarını kapsamaktadır.